David Boukal Homepage

Studentské projekty / Student projects

V naší skupině můžete studovat nejrůznější témata z evoluční a populační ekologie a ekologie společenstev. Naše projekty se týkají vodních ekosystémů a zahrnují práce v terénu přes laboratorní a terénní experimenty po práci s literaturou a práci založenou na počítačových simulacích. Můžete se zapojit i do běžících grantových projektů.

Our group offers various topics related to ecology and evolution in aquatic habitats that involve fieldwork, lab experiments, data analyses and computer simulations. If you are interested in an ERASMUS stay in our group, please contact me.

Okruhy témat / Possible topics

Vliv klimatických změn na jedince, populace a společenstva v malých stojatých vodách / Impact of climate change on individuals, populations and communities in small water bodies

Vliv znečištění na jedince, populace a společenstva v malých stojatých vodách / Impacts of pollutants on individuals, populations and communities in small water bodies

Mapování společenstev vodního hmyzu s aplikacemi v ochraně přírody / Inventories of aquatic insect communities, with conservation applications

Společenstva vodních bezobratlých v rekultivovaných pískovnách / Aquatic invertebrate communities in reclaimed sandpits

Přímý a nepřímý vliv predátorů na utváření společenstev / Direct and indirect effects of predators on community assembly

Vliv struktury prostředí na úspěšnost predátorů / Impact of habitat structure on predation strength

Proč v jedné tůni žije tolik druhů? Modelování dynamiky populací a společenstev / Why are there so many species in a pool? Modelling the dynamics of populations and communities

Analýza chování a úspěšnosti sportovních rybářů v České republice na základě indivudálních úlovkových statistik / Analysis of the behaviour and fishing efficiency of Czech recreational anglers based on individual catch statistics

Analýza rybích populací na vybraných nádržích v České republice na základě indivudálních úlovkových statistik / Analysis of fish populations in selected water bodies in the Czech Republic using individual catch statistics

Doktorandi / PhD students

András Csercsa: Impacts of climate change on trophic interactions and energy transfer in freshwater macroinvertebrates (since 2016)

Samuel Dijoux: Trait-based modelling of the dynamics of aquatic invertebrate communities in freshwaters (since 2016)

Derya Özturk: Impacts of climate change on overwintering freshwater macroinvertebrates (since 2015, now on maternity leave)

Pavel Soukup: Invertebrate community assembly in small standing waters: multi-level functional approach (since 2015, now teaching at CAG high school)

Lucie Vebrová: Chironomid assemblages in standing waters along environmental gradients (since 2017, now at Vltava River Water Authority)

Absolventi / Alumni

Kamila Bittová: Softwarové rozhraní pro modely evoluční ekologie / Software interface for models in evolutionary ecology (BSc, 2012, FJFI ČVUT Praha) + Simulace a analýza časových řad mnohorozměrných ekologických dat / Simulation and analysis of time series of multivariate ecological data (MSc, 2015, FJFI ČVUT Praha)

Petr Blabolil: Estimation of the ecological potential of Czech reservoirs using fish community data (PhD, 2017, co-supervisor, main supervisor Jiří Peterka)

Eva Dostálková: Vliv abiotických faktorů na utváření společenstev vodních bezobratlých v malých nádržích / Impact of abiotic factors on invertebrate community assembly in small standing waters (Bc, 2014) + Vliv heterogenity prostředí na sukcesní vývoj společenstev malých stojatých vod / Impact of habitat heterogeneity on community assembly in small standing waters (MSc, 2019)

Petra Ebermannová: Diverzita potápníkovitých brouků v kulturní krajině / Diversity of diving beetles in cultural landscape (Bc, 2013)

Luboš Havlan: Velikostní selektivita dravého vodního hmyzu / Size-selective predation in freshwater insects (Bc, 2009) + Jak určuje morfologie predátora jeho velikostní selektivitu? Srovnání morfometrických dat a experimentů u dravého vodního hmyzu / Morphological determinants of size-selective predation in freshwater insects (MSc, 2015)

Monika Hokrová: Vliv prostředí a zbarvení těla na chování vybraných skupin vodního hmyzu / Impact of habitat and body coloration on behaviour of selected freshwater insects (MSc, 2013)

Jan Klečka: Structure and dynamics of a water beetle community in a semipermanent wetland (Bc, 2008) + Predation by aquatic insects: species traits and habitat structure mediate predator-prey interactions (MSc, 2010) + The role of species traits in predator-prey interactions and food web structure (PhD, 2013)

Miroslava Kleinová: Metabolismus vybraných druhů dravého vodního hmyzu / Metabolic rates of selected aquatic insects (Bc, 2012)

Vojtěch Kolář: Impact of aquaculture management on diving beetle assemblages / Vliv rybářského hospodaření na společenstva potápníků (Bc, 2013) + Vliv struktury biotopu na společenstva vodních brouků v jižních Čechách / The influence of habitat structure on aquatic beetle assemblages in southern Bohemia (MSc, Faculty of Agronomy, 2015) + Vliv rizika predace na trofické interakce vodního hmyzu v malých stojatých vodách / The impact of predation risk on trophic interactions of aquatic insects in small standing waters (MSc, 2015, main supervisor Arnaud Sentis) + Aquatic insect assemblages in littoral zones of ponds and other man-made habitats (PhD, 2021)

Tereza Kybicová: Vliv biotických a abiotických faktorů na teritoriální a reprodukční chování vážek (Odonata) / Impct of biotic and abiotic factors on territorial and reproductive behaviour of dragonflies (Odonata) (MSc, 2015)

Denisa Modrá: Závislost predace a metabolismu na teplotě z pohledu kořisti i predátora / Temperature dependence of predation and metabolic rate: predator and prey perspective (MSc, 2017)

Markéta Nyklíčková: Substrátové preference potápníků / Habitat choice in diving beetles (Bc, 2009)

Miroslav Peroutka: Jak významné jsou kanibalismus a intraguild predace ve společenstvech vodního hmyzu? / Role of cannibalism and intra-guild predation in aquatic insects (Bc, 2011) + Jak ovlivňuje riziko predace růst a vývoj larev vážek? / How does predation risk affect growth and development in odonate larvae? (MSc, 2013)

Eliška Podhradská: Vliv viditelnosti ve vodním sloupci na predační tlak dravého vodního hmyzu / Influence of visibility in water column on predation pressure in predatory aquatic insects (Bc, 2012) + Vliv teploty a vybraných abiotických faktorů na predaci u vodního hmyzu / Effect of temperature and selected abiotic factors on predation pressure in predatory aquatic insects (MSc, 2015, co-supervisor Arnaud Sentis)

Pavel Soukup: Vliv mezidruhových interakcí na kolonizaci drobných stojatých vod / Role of species interactions in colonization of small standing water bodies (Bc, 2013, co-supervised by Jan Klečka) + Vliv komplexity prostředí a rizika predace na utváření společenstev v malých stojatých vodách / Impact of habitat complexity and predation risk on community assembly in small standing waters (MSc, 2015)

Pavla Šalandová: Vliv zkušenosti na frekvenční závislou potravní selektivitu dravého vodního hmyzu / The effect of experience on frequency-dependent food selectivity in predatory aquatic insects (Bc, 2011, supervised by Jan Klečka) + Fenotypová plasticita vybraných druhů vodního hmyzu / Phenotypic plasticity in selected species of freshwater insects (MSc, 2014)

Pavel Šebek: Dynamika stanovišť saproxylického hmyzu v různých managementových režimech / Impacts of management regimes on habitat dynamics of wood-boring insects (PhD, 2016, co-supervisor, main supervisor Lukáš Čížek)

Lenka Šebková: Aktivita potápníkovitých brouků v čase a prostoru / Activity of diving beetles in space and time (MSc, 2012)

Terezie Stachová: Models of intraguild predation and competition in large carnivores (MSc, 2007)

Lucie Vebrová: Vliv abiotických faktorů na utváření společenstev vodních bezobratlých v malých nádržích / Impact of abiotic factors on invertebrate community assembly in small standing waters (Bc, 2014) + Sezónní a diurnální změny v letové aktivitě vodního hmyzu / Seasonal and diurnal changes in flight activity of aquatic insects (2017)

Zuzana Lovčí: Vliv teplotního gradientu na metabolismu a vývoj larev vážek / Impact of thermal gradient on metabolic rate and ontogeny of dragonfly larvae (Bc, 2018, co-supervisor, main supervisor Vojtěch Kolář) + Vliv teplotního gradientu na mezidruhové interakce / Impact of thermal gradient on interspecific interactions (MSc, 2020)

(All theses at Faculty of Science, University of South Bohemia unless stated otherwise)
 

Contact information:

Department of Ecosystem Biology, Faculty of Science, University of South Bohemia &
Laboratory of Biodiversity and Ecology of Aquatic Insects, Institute of Entomology, Biology Centre AS CR
Branisovska 31, CZ-37005 Ceske Budejovice, Czech Republic
tel: +420 387 772 327, fax: +420 387 775 367
email: boukal_AT_entu.cas.cz
 

2009-2021 David Boukal | last modified 04 May 2021 | based on A. Viklund's template